Kütahya
Çalışma Saatleri : Hafta içi: 09:00 - 18:00 | Pazar: Kapalı
İŞ sağlığı lab

Gürültü Maruziyet Ölçümleri

 

Kişisel Gürültü Maruziyeti

Günümüzde yaşadığımız çevrenin kalitesini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden biri de gürültüdür. Gelişen sanayi ile birlikte endüstride çalışanlar üzerinde ciddi işitme kayıplarına sebep olacak etkenlerin en başında gürültü gelmektedir. Sesin şiddeti,frekansı,maruz  kalma süresi, gürültünün insan sağlığı üzerinde işitme kaybına  sebep olacak etkenlerindendir.İş yerlerinde koruyucu önlemler alınarak  kişinin maruz kaldığı gürültünün seviyesinin minimum düzeye indirilmesi iş verimliliğinin artırılması maliyetin azalması konusunda da önemli hususları  barındırır. Maruziyet Değerlendirmedeki temel tanımlamalar; Gürültü değerlendirme ölçüsü ses basıncı seviyesine dayanan desibel (Db) Gürültü seviyesinin ölçüsü kullanılan ağırlık eğrisine göre dBA ya da dBC İnsan kulağının frekansa bağlı olarak sese olan duyarlılığı dBA, darbe gürültüsünün ölçüm ve değerlendirilmesinde ise dBC  ölçülür.

Endüstriyel işletmelerde var olan araçların meydana getirdiği gürültü, o işyerinde çalışanlar için ciddi bir SAĞLIK SORUNU oluşturmaktadır.

Ortam gürültü düzeyinin ölçülmesi işletmenin gürültü haritası açısından önemli de olsa kişisel gürültü maruziyetinin bilinmesi esasdır.

Rutin çalışma koşullarında 8 saatlik çalışma süresince kişinin maruz kaldığı gürültünün ortalamasını (Maruziyet etkin değerlerini) vermektedir.

Ölçüm sonuçları

1) Maruziyet sınır değerleri :LEX, 8h = dB (A) ve ppeak = 200 µ Pai

2) En yüksek maruziyet etkin değerleri : LEX, 8h = dB (A) ve ppeak = 140 µ Paii

3) En düşük maruziyet etkin değerleri : LEX, 8h = dB (A) ve ppeak = 112 µ Paiii

Olarak değerlendirilmektedir.

Ölçümlerde frekans değerleri de değerlendirilmektedir.

28721 sayılı Resmi Gazete’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanan “Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğe” göre;

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırarak maruziyeti belirler.

Dozimetrik Gürültü Ölçümü: Gürültü Kaydediciler ile kişisel gürültü maruziyetinin ölçülmesi TS ISO 9612,

Ortam Gürültü Ölçümleri

 

Ortam Gürültü Ölçümü

Gürültü; insanların işitme sağlığını ve duyusunu olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iş performansını azaltan, çevrenin hoşluğunu ve sakinliğini azaltarak veya yok ederek niteliğini değiştiren, gelişi güzel bir spektruma sahip istenmeyen seslerden oluşan önemli bir çevre kirleticisidir. Gürültünün iş verimini azalttığı ve işitilen seslerin anlaşılmasını zorlaştırdığı en bilinen etkilerdir. Konuşmanın algılanabilmesi ve anlaşılabilmesi türünden fonksiyon azalması arka plan gürültüsü ile ilgilidir. Gürültünün iş verimini azaltması ile ilgili yapılan çalışmalar dikkat gerektiren ve karmaşık işleri yapan çalışanların gürültüsüz ortamı, basit işleri yapan çalışanların ise biraz gürültülü ortamı tercih ettiğini ortaya koymuştur. Ayrıca yüksek gürültü düzeyinin çeşitli iş kazalarına sebebiyet verdiği düşünülmektedir.

Toz Maruziyeti Ölçümleri

 

Ortam Toz Ölçümleri

Çoğu endüstriyel toz, çok çeşitli boyutlarda parçacıklar içerir. İnsan solunum sistemine girdikten sonra herhangi bir partikülün davranışı, birikimi ve neden olduğu reaksiyon partikülün niteliğine ve büyüklüğüne bağlıdır. İş hijyeni açısından, konsantrasyonlarının dikkate alınması önemlidir. Farklı boyuttaki fraksiyonlarda bulunan toz. Tozla Mücadele Yönetmeliğine göre “Toplam Toz” ve “Solunabilir Toz” olarak ikiye ayrılmaktadır. İşyeri Çalışma ortamında bulunan toz konsantrasyonları periyodik olarak izlenmelidir , ve mümkün ise toz çalışma ortamına yayılması önlenmeli , veya tozun bastırılması ya da diğer yöntemlerle ortamda yoğunluğunun insan sağlığına zarar vermeyecek seviyede tutulması gerekmektedir.

Termal Konfor Ölçümü

 

Termal Konfor Ölçümü

Termal konfor deyimi, çalışma ortamında, çalışanların büyük çoğunluğunun ısı, nem, hava akımı gibi iklim şartları açısından, gerek bedensel ve gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken, belli bir rahatlık içinde bulunmasını ifade eder. Eğer çalışma ortamında termal konfor şartları yok ise, önce sıkıntı hissedilir daha sonra rahatsızlık duyulmaya başlanır. Hava sıcaklığı, nem, hava akım hızı, termal radyasyon, çalışma ortamında termal konforu etkileyen sebeplerdir. Bu faktörlerin insanın bünyesine uygun halde olmaması, insanın çalışma kapasitesini, iş verimini düşürür.

Termal konfor söz konusu olduğunda, genel manada her ne kadar sadece sıcaklık akla gelse de durum bundan çok farklıdır. Termal konfor bileşenleri olan sıcaklık, bağıl nem, hava akış hızı ve radyan sıcaklık niceliklerinin aynı andaki etkisi, hissedilen sıcaklık yani efektif sıcaklık tanımını ortaya çıkarmıştır.

Bazen, termometre sıcaklığı 30 C° olan bir ortam, termometre sıcaklığı 25 C° olan bir ortamdan daha fazla konfor hissi yaratabilir. Bu tamamen hava akış hızı, bağıl nem ve radyan sıcaklığın etkisinden olmaktadır. Buna benzer bir örnek de bölgelerimizden verebiliriz. Mesela Doğu Anadolu Bölgesi, termometre sıcaklığı olarak kış mevsiminde oldukça düşük sıcaklıklara sahip olmaktadır. Trakya Bölgesi’nde ise termometre sıcaklığı eksi değerlere çok sık düşmez. Ama bu bilinen değerlere rağmen Doğu Anadolu Bölgesi’nden Trakya’ya gelen biri hissettiği soğuğa şaşırabilmektedir. Bunun en büyük etkeni rüzgar ve nemdir. Nemin ve rüzgar hızının yüksek oluşu söz konusu durumu oluşturmaktadır.

  • Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini “WGBGT”
  • Termal Rahatlık için Şartların Belirlenmesi “PMV” ve “PPD”

Ortam Aydınlatma Ölçümleri

 

Aydınlatma Ölçümleri

İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasında, görsel işlerin kolaylıkla yapılmasında ve uygun bir görüş alanı oluşturulmasında en önemli faktörlerden biri aydınlatmadır. Güvenli çalışma ortamının sağlanması en önemli önceliklerden biridir ve iş güvenliği koşullarının iyileştirilmesi işyerindeki tehlikelerin görünür kılınması ile sağlanacaktır. Aydınlatmanın görsel etkisinin yanında çalışanın kendini iyi hissetmesi, moralinin yüksek olması ve yorgunluk hissetmemesi gibi biyolojik ve psikolojik etkileri de bulunmaktadır. İşyerlerinde aydınlatma iş verimini de çok büyük ölçüde etkilemektedir. Aydınlatma öncelikle, yapılan iş ve işlemlerde tüm detayın görülebilmesi için gereklidir. İş sağlığı ve güvenliği açısından ise aydınlatmanın işin uygulanan kalite standartlarının gerektirdiği şekilde yapılmasını ve hata oranlarının azaltılmasını sağlamasının yanında iş kazalarının önlenmesinde de büyük bir etkisi bulunmaktadır. Aydınlatma açısından uygun çalışma ortamı sağlanırken mümkün olduğu ölçüde gün ışığından faydalanılmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ilerleyen bölümlerde bahsedilen aydınlatma kriterlerine uygun bir yapay aydınlatma sistemi kurulmalıdır. Gün ışığı ve yapay aydınlatma sistemlerinin birlikte, dengeli olarak kullanılması uygulanabilirlik açısından en uygun çözümdür. İnsanın termal algısı vücudunun bir bütün olarak ortam ile sağladığı ısıl denge ile ilgilidir.

VOC Ölçümleri

 

Uçucu organik bileşikler (VOC), alifatik veya aromatik yapıda, kaynama sıcaklığı 250ºC’ ye kadar olan ve atmosferik foto kimyasal reaksiyon ile hava kirliliğine neden olan hidrokarbonlardır. Renksiz ve kokusuz olan, çeşitli sıvı ve gazdan oluşan bir gruptur. Sıvıları oda sıcaklığında kolayca buharlaşabilir ve uçucudurlar.

Yüksek düzeyde uzun süreli maruziyetlerde VOC’ler insan sağlığına doğrudan zarar verir(kanserojendir). Uzun süreli maruziyertlerde astım hastalığını tetikler ve göz, burun ve boğaz rahatsızlıklarına neden olabilir. Yüksek düzeyde kısa süreli maruziyetlerde baş ağrısı, nefes darlığı, bulantı, kusma burun kanaması, baş dönmesine sebep olabilir.

VOC ölçümü, belli şartlardaki çalışma koşullarından dolayı oluşan ve havaya yayılan uçucu organik bileşiklerin konsantrasyonunun belirlenmesi için yapılan ölçüm çeşididir.

VOC ölçümleri ikiye ayrılır.

  1. İç Ortam VOC ölçümleri (İSG Mevzuatı gereği)
  2. Baca Gazında VOC ölçümleri (Çevre Mevzuatı gereği)

İç ortam Voc ölçümü yapılarak işyeri atmosferinde mevcut olan organik solvent ya da kimyasalların buharları mg/m3 ya da ppm cinsinden tespit edilir. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,  NIOSH (Ulusal Mesleki Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü) ve OSHA (Mesleki Sağlık ve Güvenlik Kurumu) gibi Uluslararası mevzuatlarda  belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri ile karşılaştırılır. Ayrıca proses kaynaklı VOC ler baca gazında mg/m3 ya da ppm cinsinden tespit edilir. Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerlerle karşılaştırılır.

Boya endüstrisi ve boyahaneler, solvent üreticileri,  PET ve PET film üreticileri, ambalaj sanayi, kimya endüstrisi, kaplama ve boyama tesisleri, metal endüstrisi ve metal geri dönüşümü yapan tesisler vb. sektörlerde VOC ölçümü yapılması gerekmektedir. 

Periyodik Kontrol Hizmetleri

 

Periyodik Kontroller

Periyodik Kontrol Nedir?
Bir ekipmanın güvenli bir şekilde, hedeflenen fonksiyonlarını yerine getirip getirmediğinin tespit edilmesi için periyodik olarak yapılan muayene işlemleridir. Periyodik kontrol, periyodik muayene yada fenni muayene olarak da adlandırılmaktadır.

Yasal Geçerlilik
TS 17020’ye göre A tipi bağımsız muayene kuruluşu olarak faaliyet gösteren firmamızın düzenlediği periyodik kontrol raporları gerek iç denetimlerin gerekse çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı iş müfettişleri tarafından yapılan denetlemelerin gerektirdiği yasal yetkiye sahiptir.

Kimler Yetkilidir?
İş ekipmanlarının kullanımında, sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde belirtilen iş ekipmanlarının teknik özelliklerinin gerektirdiği ilgili branşlardan mühendis, tekniker ve yüksek teknikerleri periyodik kontrolleri yapmaya yetkilidir.

Periyodik Kontroller

1) Basınçlı Kap ve Tesisatları Periyodik Kontrolü

Amacı doğrultusunda içerisindeki gaz, buhar veya sıvı akışkanlarını 0,5 bar’ dan daha fazla basınca maruz kalarak muhafaza eden sabit ya da hareketli kaplara BASINÇLI KAP denir.
Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.

İlgili Yasal Mevzuat
Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.

Kimler Yetkilidir?
Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.

Muayene Kapsamındaki Basınçlı Ekipmanlar
Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Boyler Periyodik Kontrolü, Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü, Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kızgın Su – Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik Kontrolü, Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Otoklav Periyodik Kontrolü, Sanayi Gaz Tanklarının Periyodik Kontrolü, LPG Tankı Periyodik Kontrolü.

2) Kaldırma ve İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Vinçler, caraskallar, forkliftler, liftler, transpaletler, mobil vinçler, kule vinçler, asansörler kurulum ve kullanma koşulları açısından sürekli gözetim altında tutulması gereken iş makinalarıdır. Ülkemizde kaldırma araçlarının yanlış kullanılması ve kusurlu araçların kullanılması sonucu çok sayıda üzücü kaza olmaktadır.
Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı bir uygulamadır.
“Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır.”
Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.

İlgili Yasal Mevzuat
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince; Kaldırma ve iletme ekipmanları, yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir.

Kimler Yetkilidir?
Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.

Muayene Kapsamındaki Kaldırma Ekipmanları
Forklift Periyodik Kontrolü, Caraskal Periyodik Kontrolü, Vinç Periyodik Kontrolü, Lift Periyodik Kontrolü, Transpalet Periyodik Kontrolü, Mobil Vinç Periyodik Kontrolü, Kule Vinç Periyodik Kontrolü, Platform Periyodik Kontrolü, Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü, Hubzug Periyodik Kontrolü, Trifor Periyodik Kontrolü, Halat/Sapan Periyodik Kontrolü, Çektirme Cihazları Periyodik Kontrolü, Dış Cephe Platformu Periyodik Kontrolü, Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü, Yürüyen Merdiven Periyodik Kontrolü, İş Makinaları Muayeneleri Periyodik Kontrolü

3) Elektriksel Kontroller

a) Elektrik İç Tesisat Uygunluk Kontrolü

İşyerlerinde Elektrik tesisatının kontrolü yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.
Elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan kontroller;
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılmalıdır.

İlgili Yasal Mevzuat:
21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

Kimler Yetkilidir?
Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Muayene Kapsamındaki Kontroller
Kuvvetli akım tesisatının ölçüm ve kontrolleri, Aydınlatma tesisatının ölçüm ve kontrolleri, Paratoner tesisatının ölçüm ve kontrolleri, Topraklama tesisatının ölçüm ve kontrolleri, Elektrik tesisatı uygunluk raporu, Gövde koruma topraklaması, Pano ve işletme topraklaması, Patlayıcı ortam elektrik tesisatının kontrolü.

b) Topraklama Tesisatı Kontrolü

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince; işyerlerinde topraklama tesisatı yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve raporlanmalıdır.

İlgili Yasal Mevzuat:
21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

Genel olarak ölçüm yapılması gereken noktalar
Ana Dağıtım Panoları, Tali Panolar, Kombine priz kutuları, Son Kullanıcı noktaları, Elektrikle çalışan makinalar ve ekipmanlar.

c) Paratoner Uygunluk Kontrolü

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince; işyerlerinde paratoner tesisatı yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve raporlanmalıdır.
Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Muayene Kapsamındaki Kontroller
Koruma Borusu Kontrolleri, İndirme İletkenleri Kontrolleri, Muayene Klemensi Kontrolleri, Çatı Üstü Kontrolleri, Paratoner Topraklama Ölçümü

Elektrik Topraklama Ölçümleri

 

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ

Topraklama Ölçümü, Topraklama hem can hem de mal güvenliğimiz için en ufak bir tesisten çok büyük bir tesisata kadar oldukça önemlidir. Yıldırımdan Korunma Sistemlerin’de de toprak geçiş direnç değeri önem arz ederken, panodaki kaçak akım rölesinin doğru çalışabilmesi için de son derece önemlidir. Bu nedenle tesiste topraklama ölçümlerini sürekli kontrolde tutmamız gerekmektedir. Tesisimizde bir çok topraklama çeşidi bulunmaktadır. İşletme topraklaması, koruma topraklaması, fonksiyon topraklamaları, yıldırımdan korunma topraklaması gibi. Fakat her zaman bahsetmiş olduğumuz eş potansiyel sistem en önemli olanıdır. Yani tesiste bir de tüm topraklamaların yeniden topraklandığı eş potansiyel topraklama noktası olmalıdır.

Basınçlı Kaplar

 

Basınçlı kaplar sıcak su, buhar, ısı transferi, basınçlı hava, basınçlı suyun transferi, sterilizasyon ve çeşitli proseslerde işyerlerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

İşyerlerinin bir çoğunda basınçlı kap ve tesisatlar bulunmaktadır. En sık kullanılan basınçlı kaplar kalorifer kazanları (sıcak su kazanları), buhar kazanları ve buhar jeneratörleri, kızgın yağ kazanları, kompresör hava tankları, hidroforlar, genleşme tankları, boylerler, otoklavlar, pişirme kazanları, boya kazanları vb. şeklindedir.

Basınçlı kaplar standartlara uygun şekilde imal edilmeli, işyerine kurulumu ve tesisatları doğru şekilde yapılmalı, düzenli olarak bakımları ve kontrolleri yapıldığında işleri ve hayatı kolaylaştırırlar. Ancak, imalat, tesisat, bakım ve kontroller standartlara ve tekniğe uygun olmadığında ise önemli birer tehlike kaynağı durumundadırlar: Yangınlara, yanıklara, patlamalara, elektrik çarpmalarına yol açabilirler.

Basınçlı kap ve tesisatlarının güvenli olarak çalışabilmeleri için İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre PERİYODİK KONTROL’lerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bir çok işletme yetkilisi PERİYODİK KONTROL ile PERİYODİK BAKIM’ı karıştırmakta ve bakım yaptırdığında yeterli olduğunu sanmaktadır. Oysa PERİYODİK KONTROL araç muayenelerinde olduğu gibi BAKIM’dan ayrı bir faaliyettir. Periyodik Kontroller, ekipmanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışıp çalışmadığının Yönetmelik’le yetkilendirilmiş, konusunda uzman olan teknik personel tarafından kontrol ve testlerinin yapılmasını içermektedir.

Basınçlı kap ve ekipmanların periyodik kontrollerini gerçekleştirmeye makina mühendisleri, makina veya metal bölümü mezunu teknik öğretmenler, makina tekniker ve yüksek teknikerleri yetkilidir. Periyodik kontroller en geç 1 yıl aralıklarla yapılmalıdır. Ekipmanda yapılan önemli değişiklikler, kazalar vb. durumlarda ise 1 yıl beklenmeden periyodik kontroller yenilenmelidir.

Basınçlı kaplarda ekipman basıncının 1,5 katı ile hidrostatik test gerçekleştirilmektedir. Böylece ekipmandaki zayıf ve sorunlu noktalar güvenli şekilde ortaya çıkarılmaktadır. Emniyet ventillerinin de çalışmaları kontrol edilmektedir. Ekipmanın ölçü ve kontrol cihazlarının doğru çalışması kontrol edilmektedir. İşyerinin ve ekipmanın şartları nedeniyle hidrostatik testlerin gerçekleştirilemeyeceği durumlarda, hidrostatik testlerin yerine tahribatsız muayene yöntemleriyle (NDT) de periyodik kontroller gerçekleştirilebilmektedir.

Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir. Firmada yapılan ölçümlerin doğruluğu güvence altına alınır. Üretim sırasında oluşabilecek farklılıklar giderilir. Sağlam ürünlerin bozuk kabul edilmesini önler. Ürünlerin, diğer firmaların ürünleri ile uyumlu olması sağlanır. Yüksek üretim kalitesi elde edilir. Üretilen ürünlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu sağlanır. Hatalı üretim sebebiyle oluşacak zararların önüne geçilir. Müşteri memnuniyeti en üst düzeye çıkarılarak, haksız kazanç yada kayıpların önüne geçilir. Kalibrasyona yönelik ölçme işleminde, ölçme işleminin yapılacağı ortam şartlarının belirlenmesi, ölçüm yapılacak noktaların doğru tespit edilmesi, uygun ölçme cihazının seçimi ve personelin eğitimli olması oldukça büyük önem kazanmaktadır. Ölçümler ve raporlar yıllık olarak yenilenmelidir.